Rakennusinventointi

Kauniaisten rakennusinventointi on laadittu vuonna 2005. Inventoinnin on laatinut AEDES OY. Kohteiden arvioinnissa ja sisällön laadunvalvonnassa työtä on ohjannut Espoon kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Sten Björkman, intendentti Laura Tuominen sekä tutkija Tryggve Gestrin. Työn tavoitteena oli kartoittaa Kauniaisissa merkittäviä rakennuksia arkkitehtonisesta, kulttuurihistoriallisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. Inventointi on luonteeltaan perusselvitys, joka palvelee päätöksenteossa, virkatyössä, opetuksessa ja kulttuuritoiminnan alueilla, ja jota voidaan käyttää tulevaisuudessa tehtävien tarkentavien inventointien pohjana.

Inventointi suoritettiin syys-lokakuussa 2005 rakennusten ulkoarkkitehtuurin sekä ympäristöllisten ja kulttuurihistoriallisten seikkojen pohjalta. Rakennusten sisätiloja ei tutkittu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kohteiden arkkitehtoninen arviointi suoritettiin mm. rakennusten mittakaavan, suhteiden, harmonian ja materiaalien osalta. Ympäristöllisinä arvoina tarkasteltiin mm. kaavallista onnistumista, suhdetta rakennuspaikkaan ja piha-alueiden käsittelyä sekä "puutarha-arkkitehtuuria". Maastokäynneillä tarkistettiin myös aiemmissa inventoinneissa listattujen kohteiden nykytila. Kulttuurisista ominaisuuksista selvitettiin esim. henkilöhistorioita sekä erilaisia toimintoja ja ilmiöitä. Maastokäyntien loppuvaiheessa suoritettiin kaksi katselmuskierrosta, joihin osallistui toimittajan puolelta FL Timo Tuomi, arkkitehti Tuula Pöyhiä ja projektivastaava Jouni Laitila sekä Espoon kaupunginmuseon asiantuntijoina Sten Björkman, Laura Tuominen ja Tryggve Gestrin. Kierroksilla tarkasteltiin yleisesti Kauniaisten arkkitehtuurin ominaispiirteitä sekä tutustuttiin lähemmin osaan kohteista. Arkistotutkimukset tehtiin maastokäyntien valmistuttua. Tällöin tutkittiin Kauniaisten rakennuslupa-arkisto valittujen kohteiden osalta ja tarkistettiin kohteiden säilyneisyys lupakuviin verrattuna sekä kirjattiin ylös suunnittelijatieto mikäli se oli löydettävissä. Tässä työvaiheessa tarkistettiin myös Arkkitehti-lehden artikkelitietokanta ja Rakennustaiteen museon kohdetietokanta Kauniaisten osalta, ja liitettiin niiden tiedot inventointitietoihin. Kohdetietoja tarkistettiin myös Asuminen ennen ja nyt -teoksesta.

Maastokäyntien aikana valokuvattiin 306 rakennusta, joista kohteiksi valikoitui noin kaksi kolmasosaa. Kohteiden määrä on laskutavasta riippuen noin satakuusikymmentä; esim. kerrostaloryhmä, jossa kaikki ovat omia kiinteistöjään voi olla joko yksi tai talojen lukumäärän mukainen määrä kohteita. Ajallisesti kohderakennukset (239 kappaletta) jakaantuvat seuraavasti: ennen vuotta 1906 valmistuneita 6 kpl, vuosina 1906-1937 (Ab Grankulla perustettiin 1906) 96 kpl, vuosina 1938 - 1963 (Carolus Lindbergin laatiman asemakaavan aika) 46 kpl ja vuodesta 1964 eteenpäin (Meurmanin asemakaava) 91 kpl. Inventoinnista rajattiin ulos vuoden 1980 jälkeen rakennetut kohteet.

Arviointiperusteille ei ole olemassa yhteismitallista asteikkoa, jolla kohteita olisi voitu pisteyttää, vaan kokonaisarvio muodostui kaikkien ominaisuuksien synteesistä. Koska kyseessä on arvojen tarkastelu, ei lopputulos ole pysyvä, jolloin tarkastelu on uusittava säännöllisin väliajoin.